Insert Gundrill
Single Flute Gundrill
Over view
Cutting geomerty
Bearing & Guide pad
Driver
Two Flute Gundrill
Stepped Gundrill
Gundrill Accessories
BTA Drill
BTA Drill Tube
Gundrill Repair
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
  SF 건드릴은 외날 건드릴 타입의 Flute면에 축방향으로 원호의 휠로 홈을 만들어 절삭날과 상호 작용으로
칩이 잘 끊어지는 chip breaker 역할을 해 절삭속도가 외날 건드릴에 비해 1.3배 이상 빠르나 조도와 직진도는
떨어집니다.